KURUMSAL

Politikalarımız

Kalite Politikamız

MBD Grup, üstlendiği her projenin sözleşmelerinde yazılı şartlara uygun olarak yürütülmesini ve faaliyetlerinin her aşamasında müşteri memnuniyetini sağlamayı hedeflemiştir. MBD Yönetim Kurulu, bu amaç için firmamız bünyesinde ISO 9001’e uygun Kalite Yönetim Sistemi kurarak etkin bir Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi politikası uygulamayı taahhüt etmektedir.


Bu doğrultuda MBD Grubu, kalite politikasında aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir;


 • Yasa ve mevzuat gereği olanlar da dâhil olmak üzere, çalışanlarının ve diğer tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi'nin gereklerini tam olarak uygulayarak etkinliğini sürekli geliştirir.
 • Projelerin yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde yeterli kalitenin sağlanması, nitelikli personel kullanımı yanında sahip olunan en gelişmiş teknolojik donanım imkânlar ile garanti eder.
 • Yükümlü olduğu işleri uygun malzeme ve işçilik kullanarak, zamanında ve eksiksiz tamamlayarak işveren memnuniyetini sağlar.
 • Yapılan faaliyetlerde sektör gerekliliklerinin üzerinde standart hedefler.
 • Kalite politikasını, amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirerek politikası doğrultusunda oluşturduğu hedefleri geliştirir.
 • Yurtiçi ve yurtdışında farklı şartlar ve ortamlarda da kaliteden taviz vermeden rekabet edebilme gücünü arttırır.
 • Süreçleri nicelik bakımdan takip edilerek elde edilen performansı sürekli ölçer.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

MBD Grup; faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde çalışanları, müşterileri, çözüm ortakları ve üçüncü kişiler için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratarak oluşabilecek tüm kayıpları en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştir.


MBD Grup’un bu amaç doğrultusunda belirlediği temel ilkeler şunlardır;


 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bütün yasal zorunluluklar uygulanır.
 • İş sağlığı ve güvenliğinde "sıfır iş kazası" politikası hedeflenir.
 • İSG Yönetimini ve İSG Performansını sürekli geliştirerek, oluşturduğu politikalar doğrultusunda faaliyetlerin yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.
 • Tüm personelin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak amacıyla gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütür.
Çevre Politikamız

Çevreye saygı göstermenin her birey ve organizasyon için yasal ve sosyal bir sorumluluk olduğu bilincinden hareketle MBD Grup’un çevre politikası, tüm faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek üzere oluşturulmuştur.


Bu amaçla faaliyetlerimizi aşağıda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda yürütmektedir;


 • Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve karşılıklı anlaşmalara tamamıyla uyularak faaliyetlerimiz sürdürülür.
 • Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemler alınır.
 • Kaynakları etkin şekilde kullanarak doğanın korunması, kirletilmemesi ve atıkların yeniden kullanımı ile çevre dostu olmaya azami gayret gösterilir.
 • Tüm faaliyetlerimizin, çevre politikalarımız doğrultusunda yürütülmesini ve bunun sürekliliğini sağlar.
 • Faaliyetlerimizde çevre politikalarının uygulanmasını tüm çalışanlarımızın sorumluluğu kabul ederek çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülür.